Μέλη ΔΕΠ
Δημήτριος Κουσενίδης
Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998).
 • Master of Accountancy - MAcc, Faculty of Law and Financial Studies, University of Glasgow, Scotland, UK (1990).
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987).

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • Καθηγητής «Χρηματοοικονομική – Λογιστική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Ο.Π.Ε., ΑΠΘ.
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 • Συνδεδεμένο Μέλος (Affiliate Professor), Adam Smith School of Business, University of Glasgow, Scotland UK.
 • Ακαδημαϊκή Ομάδα (Academic Team), The Association of International Accountants (AIA).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οικονομική Κρίση και Kεφαλαιαγορές
 • Κεφαλαιαγορές και Πληροφοριακό Περιεχόμενο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Αποτίμηση Χρεογράφων και Αποτελεσματικότητα των Αγορών

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

 • Galariotis, E., Kosmidou, K., Kousenidis, D., Lazaridou, E., Papapanagiotou, T. (2020) ‘Measuring the Effects of M&As in Eurozone Bank Efficiency: An innovative Approach on Concentration and Credibility Impacts’. Annals of Operations Research, doi.org/10.1007/s10479-020-03586-9, 26 pages.
 • Kosmidou, K., Kousenidis, D., Ladas, A., Negkakis, C. (2020) ‘Regulation of Capital Flows: Effects on Liquidity and the Role of Financial Reporting Quality’, Journal of Economic Behavior and Organization, 175, 86 – 97.
 • Kousenidis, D., Ladas, A., Negakis, C. (2019) ‘Aggregate Accounting Data and the Prediction of Credit Risk’. The International Journal of Accounting, 54:1, 1950001, 30 pages.
 • Kosmidou, K., Kousenidis, D., Ladas, A., Negakis, C. (2019) ‘Do Institutions Prevent Contagion in Financial Markets? Evidence from the European Debt Crisis’. European Journal of Finance, 25:7, 632 – 646.
 • Gounopoulos, D., Kosmidou, K., Kousenidis, D., Patsika, V. (2019) ‘The Investigation of the Dynamic Linkages between Real Estate Market and Stock Market in Greece’. European Journal of Finance, 25:7, 647 – 669.
 • Kosmidou, K., Kousenidis, D., Ladas, A., Negakis, C. (2017) ‘Determinants of Risk in the Banking Sector during the European Financial Crisis’. Journal of Financial Stability, 33, 285 – 296.
 • Kousenidis, D. (2017) ‘The market impact of the Involvement of the EU/ECB/IMF in Crisis-Affected Countries during the European Sovereign Debt Crisis.’ Review of Accounting and Finance, 16, 162 – 178.
 • Kosmidou, K., Kousenidis, D., Negakis, C. (2015) ‘The Impact of the EU/ECB/IMF Bailout Programs on the Financial and Real Sectors of the ASE during the Greek Sovereign Crisis’, Journal of Banking and Finance, 50, 440 – 54.

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
115
Τηλέφωνο:
2310997201
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Διοικητική Λογιστική - Λογιστική Κόστους, Η’ Εξάμηνο σπουδών

Ειδική Λογιστική, Ζ’ Εξάμηνο σπουδών

Επενδύσεις, Z’ Εξάμηνο σπουδών

Διοικητική Λογιστική, ΣT’ Εξάμηνο σπουδών

Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης, Η’ Εξάμηνο σπουδών

Eνημέρωση στο e-mail σου