Μέλη ΔΕΠ
Ευάγγελος Ιωαννίδης
Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

2015 – 2018:
Διδακτορικό, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42917?locale=el

2010 – 2013:
Μεταπτυχιακό, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

2006 – 2010 :
Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

2023 – :
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

2019 – 2023:
Διδάσκων με σύμβαση, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

2018 – 2021:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μαθηματική Μοντελοποίηση (Mathematical Modeling)

Μοντέλα Ετερογενών Πρακτόρων σε Δίκτυα (Heterogeneous Agent-based Models in Networks)

Μοντέλα Διάχυσης σε Δυναμικά Δίκτυα (Diffusion Processes in Dynamic Networks)

Στατιστική Ανάλυση Δικτύων (Social Network Analysis – SNA, Organizational Network Analysis – ONA)

Μαθηματική Ανάλυση Μη-Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων (Non-linear Dynamical Systems)

Ύπαρξη και Συνθήκες Ευστάθειας Ισορροπίας (Existence and Stability Conditions of Equilibrium)

Περιορισμένη Ορθολογικότητα (Bounded Rationality)

Πολυπλοκότητα (Complexity)

Ευφυία (Intelligence)

Μάθηση (Learning)

 

Δημοσιεύσεις

A. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [Π]

[Π1] E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2017)
False Beliefs in Unreliable Knowledge Networks
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ELSEVIER
http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.11.070

[Π2] E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2018)
Communication Policies in Knowledge Networks
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ELSEVIER
https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.09.078

[Π3] E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2018)
Experts in Knowledge Networks: Central Positioning and Intelligent Selections
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ELSEVIER
https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.06.003

[Π4] E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2019)
Change Agents and Internal Communications in Organizational Networks
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ELSEVIER
https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121385

[Π5] E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2020)
Promoters versus Adversaries of Change: Agent-Based Modeling of Organizational Conflict in Co-Evolving
Networks, Mathematics, MDPI, https://doi.org/10.3390/math8122235

[Π6] E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2021)
Intelligent Agents in Co‑Evolving Knowledge Networks, Editor’s Choice
Mathematics, MDPI, https://doi.org/10.3390/math9010103

[Π7] G. Angelidis, E. Ioannidis, G. Makris, I. Antoniou, N. Varsakelis (2020)
Competitive Conditions in Global Value Chain Networks: An Assessment Using Entropy and Network
Analysis, Entropy, MDPI, https://doi.org/10.3390/e22101068

[Π8] G. Angelidis, C. Bratsas, G. Makris, E. Ioannidis, N. Varsakelis, I. Antoniou (2021)
Global Value Chains of COVID-19 Materials: A Weighted Directed Network Analysis, Editor’s Choice
Mathematics, MDPI, https://doi.org/10.3390/math9243202

[Π9] A. Z. Spyropoulos, C. Bratsas, G. Makris, E. Ioannidis, V. Tsiantos, I. Antoniou (2021)
Entropy and Network Centralities as Intelligent Tools for the Investigation of Terrorist Organizations
Entropy, MDPI, https://doi.org/10.3390/e23101334

[Π10] A. Z. Spyropoulos, C. Bratsas, G. Makris, E. Ioannidis, V. Tsiantos, I Antoniou (2022)
Investigation of Terrorist Organizations Using Intelligent Tools: A Dynamic Network Analysis with Weighted
Links, Mathematics, MDPI, https://doi.org/10.3390/math10071092

[Π11] E. Ioannidis, D. Tsoumaris, D. Ntemkas, I. Sarikeisoglou (2022)
Correlations of ESG Ratings: A Signed Weighted Network Analysis
AppliedMath, MDPI, https://doi.org/10.3390/appliedmath2040037

[Π12] A. Z. Spyropoulos, E. Ioannidis, I Antoniou (2023)
Interoperability and Targeted Attacks on Terrorist Organizations using Intelligent Tools from Network
Science, Information, MDPI, https://doi.org/10.3390/info14100580

[Π13] E. Ioannidis, I. Sarikeisoglou, G. Angelidis (2023)
Portfolio Construction: A Network Approach, Feature Paper
Mathematics, MDPI, https://doi.org/10.3390/math11224670

[Π14] D. Tsintsaris, M. Tsompanoglou, E. Ioannidis (2024)
Dynamics of Social Influence and Knowledge in Networks: Sociophysics Models and Applications in Social
Trading, Behavioral Finance and Business
Mathematics, MDPI, υπεβλήθη

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ [ΚΒ]

[ΚΒ1] I. Antoniou, I. Gialampoukidis, E. Ioannidis (2016)
Age and Time Operator of Evolutionary Processes, Lecture Notes in Computer Science, SPRINGER
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28675-4_5

 

[ΚΒ2] I. Antoniou, E. Ioannidis, N. Varsakelis (2022)
Co-Evolutionary Complex Networks, Fundamental Theories of Physics, SPRINGER
https://doi.org/10.1007/978-3-031-04458-8_14

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο:
--
Τηλέφωνο:
--
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Μαθηματικά ΙΙ — Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ


Μαθηματική Οικονομική — Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ


Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα — Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Eνημέρωση στο e-mail σου