Μέλη ΔΕΠ
Δημήτριος Μάρδας
Καθηγητής

Σπουδές

1990
Πανεπιστήμιο Paris II-Panthéon, Παρίσι Διδακτορική Διατριβή στο διεθνές εμπόριο Θέμα: Η Θεωρία των ενδοκλαδικών ανταλλαγών. Η περίπτωση της ΕΟΚ. Βαθμός "Αριστα.

1979-1982
Μεταπτυχιακές σπουδές: i) D.E.A. (Master) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon, Παρίσι, Γαλλία. ii) Δίπλωμα στα Οικονομικά, Centre Universitaire d΄Etudes des Communautés Européennes, Πανεπιστήμιο Paris I - Panthéon Sorbonne, Παρίσι, Γαλλία

1979
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκησ.

                                               

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις                                               

Σεπτ.2015-Νοεμ.2016
Υφυπουργός Εξωτερικών. Αρμοδιότητα: Οικονομική διπλωματία

Φεβρ.-Αύγ. 2015
Αν. Υπουργός Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ιούλιος 2012
Εκλογή στη βαθμίδα του καθηγητή

Οκτ. 2004 – Ιούλ. 2012
Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών   του ΑΠΘ.

Oκτ. 2002 – Απρ.2004
Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ ΑΕ

Απρ. 2000-Φεβρ. 2002
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

1999- Ιούλιος 2004
Eπίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ

1993 - 1999
Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,Α.Π.Θ..

1982-1993
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

1982-1992
Έμπορος, Χονδρεμπόριο παιγνιδιών στη «Μάρδας Πολυχρονιάδης ΟΕ»

                                            

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διεθνές εμπορικές σχέσεις, Ευρωπαϊκή Οικονομία, Οικονομική ανάλυση των Προμηθειών του Δημοσίου, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, Τεχνολογική Έρευνα και  εμπόριο, Οικονομία της Τουρκίας

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Monitoring Public Procurement Using a Fuzzy Logic System. Journal of Stock & Forex Trading, 2015, vol. 4 no 139. (with Tsadiras).

Assessing an Internship Program by Listening to Students and Employers, Assessment Update, May-June, 2012, Vol. 24, pp. 6-8 (with Papadimitriou)

‘How Work Context Affects Public Employee Cognitions’ International Advances in Economic Research, 2012, Vol.16, pp. 67-74  (με Θεoφανίδη, Φιλιππίδου)

“Intra-industry Trade in Agricultural Products on Intra-Ec Level: The Impact of the Common

Agricultural Policy (CAP) Funds”, Agricultural Economics Review, 2012, Vol 12, pp.16-29,

(με Κατρακιλίδη)

“Stabilization and Association Agreements (SAAs), Europe Agreements (EAs) and Public Procurement”, Atlantic Economic Journal, 2010, Vol. 38, no 2, pp.331-343.

“Oil Price and Stock Market Linkages in a Small and Oil Dependent Economy. The Case of Greece”, Journal of Applied Business Research, 2010, Vol. 26, pp.55-64. (με Κατρακιλίδη και Λάκε).

“Trading and Investing in the Name of…..: Economic Relations between Greece and FYROM”, Southeast European and Black Sea Studies, 2008, Vol. 8, pp.253-267, (με Νίκα).

“Economic Integration and Intra-industry Trade between the European Community and the Western Balkan Countries”, Transition Studies Review, 2008, Vol. 15, pp.511-523 (με Νίκα).

“Public Procurement and Foreign Direct Investments Across France, Germany, Italy, and the UK” Atlantic Economic Journal, 2008, Vol. 36, pp.183-193 (με Bαρσακέλη και Παπαχρήστου)

“The Latest Enlargement of the EU and Buy National Rules”, The World Economy,2005, Vol 28, pp. 1933-50.

The EU-Turkey Customs Union and Greece. Who is the Loser?, International Advances in Economic Research, November 2002, Vol.8, pp.175-286 (με Μούτο).

Science Park, a High Tech Fantasy? An analysis of the Science Parks of Greece, Technovation, 22, 2002, pp.123-128 ( με Βαρσακέλη και Μπακούρο).

Performance Indicators for Monitoring the Public Procurement, Public Finance, Vol. ¾, 1997,  pp.411-428.  (published 2000).

Public Procurement Policy and the Czech Industry, International Advances for Economic Research, Vol 6, 2000, pp.488-496 (με Βαρσακέλη).

Indicators for Measuring the Potential Economic Impact of Opening Government Procurement and their Application to the Situation of Hungury, Public Procurement Law Review,10, 2001, pp.283-293.

Tendering Procedures and Buy National Policies, International Advances for Economic Research, Vol 5, 1999, pp.189-203.

‘Buy National Policies and Industrial Performance, European Purchsing and Logistics Strategies July 1999, pp.145-149.

“Japanese Foreign Direct Investments in European Union: An Extension of the Keiretsu Network?’ The Mid-Altantic Journal of Business, Vol. 34, Decemeber 1998 pp. 190-203 (με Πουρναράκη και Βαρσακέλη).

'Selection Criteria and Award Procedure in Public Procurement', International Advances for Economic Research, Vol 3, February (1997), pp. 91-111. (με  Τριανταφύλλου).

'FDI's in a Small Economy: The Case of Greece' άρθρο, Economia Internationale, Vol. XLIX, 3,(1996), pp. 401-415. (με Βαρσακέλη).

'Technological Innovation, Demand Structure, Intra-industry Trade and Hierarchy of the Economies - A Three Dimensional Presentation," άρθρο, Economics of Innovation and New Technology  no 4, (1995), pp. 51-56.

'Criteria for Qualitative Selection in Public Procurement: A legal and Economic Analysis, άρθρο,  Public Procurement Law Review, August, (1995), pp. 145-158 (με Τριανταφύλλου).

'Technological Innovation Export Performance and Trade in Manufactures Products' άρθρο, Rivista Internationale Di Scienze Sociali, no 1, (1994) pp. 17-34.

'Spécialisation et echanges intra-branche: Reflet de l΄absence de politique industrielle commune dans le cas des neufs Etats-membres de la CEE', άρθρο,  Economie Appliquée, tome XLVI,(1994) no 1, (1994), pp. 127-50.

'The Profile of the Industries Supplying the Utilities Sectors in the Southern Regions of the EC',άρθρο, Public Procurement Law Review, no 2, (1994), pp.87-97.

'Intra-industry Trade in Manufactured Products between the EEC and the Eastern European Countries', άρθρο, Journal of World Trade, vol. 26, no 5, October, (1992) pp.1-24.

“International Environment and Transformation”, (Comment), Trends in World Economy, (1993), no 71, pp.109-111.

Bibliography on Public Procurement άρθρο, Public Procurement Law Review, no 6, (1993), pp.257-309.

'The Impact of the Internal Market by Industrial Sector: The Challenge of Member States-Greece', (με Βαρσακέλη), European Economy, special number, November(1990), pp. 177-201.

'Les echanges intra-branche: Le cas de la Communauté Economique Européenne (CEE)', article, Revue d΄Economie Industrielle, 4eme trimestre, 34, (1985), pp. 71-85.

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

'Οι Επιπτώσεις του 1992 στις Ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές'. Μελέτη, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (EKEM), εκδόθηκε στις εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Ιούνιος (1993).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ

'The competitively of the Greek Industry' Μελέτη από κοινού, Γενική Διεύθυνση II και III της Ευρ. Επιτροπής σε συνεργασία με το  KEΠE και IOBE. Μέλος της ομάδος εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ, Δεκέμβριος, (1986).

Συμμετοχή σε μελέτη (με δύο κεφάλαια) με αντικείμενο τις επιπτώσεις της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας ΕΕ στην Ελληνική οικονομία. Συντονιστής της μελέτης ήταν ο καθηγητής κος Γεωργακόπουλος του Οικονομικου Παν/μιου Αθηνών (1998-1999). Το πρώτο κεφάλαιο της συμμετοχής ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τον καθ/τη κο Μούτο. Σε συνεργασία τέλος με τον ίδιο καθ/τη, αναμορφωμένο κείμενο της μελέτης μας παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Atlantic Economic Society με τον τίτλο «Τurkey - EU Customs Union and Greece. Who is the Loser?”, στο Μόναχο, το 2000).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Indicators for Measuring the Potential Economic Impact of Opening Government Procurement and their Application to the Situation of Hungury  in: Critical Perspectives on the Global Trading System and the WTO editors Simon Evenett and Bertrand Hoekman” 2005, (London: E.Elgar, 2005) 

Japanese Manufacturing FDI’s in Europe:Present Idiosyncrasies and Future Prospects (with M. Pournarakis ans N. Varsakelis) in : Global Trading Arrangements in Τransition, ed. Ch. Paraskevopoulos, 2000, (London: E Elgar)

Turkey’s Customs Union with the EU and its effects on Greece (with Moutos) in: Greece and Turkey in gthe 21th Century: Conflict or Cooperation, editors Ch. Kolias and G.G Sensrsen, 2003, (New York, Nova).

Entrepreneuship and New Public Management in the Public Prganisation’, 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), (Thessaloniki 2005).

Europe Agreements and Public Procurement Policy’ 1rst International Copnference of t ASECU (Thessaloniki, 2000).

“Intraindustry Trade in Manufactured Products between the EEC and the Eastern European Countries” 2nd EACES Conference,( Ghroningen 1992). 

‘Performance Indicators for Monitoring the Public Procurement’ International Conference Dedicated to the 15th Anniversary of the Faculty of Economics, (Ljubliana 1996).

'Statistical Performance Indicators for Keeping Watch over the Public Procurement’

Δημοσιεύθηκε, μετά από επιλογή σε σύνολο 120 άρθρων, στην σειρά Social Scineces του COST Α7, Vol 4/ΙΙ, των εκδόσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γ.Δ. ΧΙΙ), το 1995 

'Les échanges intra-branche entre la CEE et les Etats Unis: L΄influence de la politique économique americaine (1978-1985), Colloque annule de l’AFSE, 1987. :Οι παρουσιάσεις δημοσιεύθηκε απο τον εκδοτικό οίκο Nathan ed., (Paris, 1988).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

‘Από την ΕΟΚ στην ΕΕ- Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου’, Βιβλίο, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θσσαλονίκη, (2013, 3η έκδοση, (σελ. 980)

Τα Οικονομικά των προμηθειών του Δημοσίου’ Βιβλίο, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη, (2007, 2η έκδοση, 2006 2η έκδοση), (σελ. 417)

‘Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις’ βιβλίο, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη (2006), σελ. 460

‘Εισαγωγή στα Δημόσια Οικονομικά’ βιβλίο, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 480 – με Παπαδιοδώρου).

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

“Intra-industry Trade in Agricultural Products on Intra-Ec Level: The Impact of the Common Agricultural Policy (CAP) Funds, Ανακοίνωση, Atlantic Economic Association, Πράγα 24-27 Μαρτίου (2010) (με Κατρακιλίδη).

Market Structure and Public Procurement Policy,  Ανακοίνωση, Atlantic Economic Assocation, Ρώμη 11-14 Μαρτίου (2009) (με Βαρσακέλη).

Intra-industry Trade in Vertically Differentiated Products. Greece and the other Balkan Countries, Ανακοίνωση, Atlantic Economic Association, Μαδρίτη,  14-18 Μαρτίου (2007) (με Νίκα).

Foreign Direct Investments and Public Procurement: A Cross Section Analysis for UK, Italy, Germany nad France, Ανακοίνωση, Interantional Atlantic Economic Association, 15- 19 Μαρτίου, Βερολίνο, (2006).

Entrepreneuship and New Public Management in the Public Οrganisation’, Ανακοίνωση, 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), (Thessaloniki 2005).(με Φιλιππίδου)

Turkey-EU and Customs Union and Greece. Who is the Loser”  Ανακοίνωση, Διεθνές Συνέδριο της Atlantic Economic Society, Μόναχο, Μάρτιος (2000) (με Μούτο).

Europe Agreements and Public Procurement Policy” Ανακοίνωση, Διεθνές Συνέδριο της Atlantic Economic Society, Μόναχο, Μάρτιος (2000).

“Buy National” Policies and Industrial Performance. Aνακοίνωση, Διεθνές συνέδριο, οργανωτής IPSERA, Δουβλίνο, Μάρτιος, (1999).

Public Procurement and its Effects on Foreign Direct Investments, Ανακοίνωση, Διεθνές Συνέδριο της Atlantic Economic Society, Λονδίνο, Μάρτιος (1997).

Performance Indicators for Monitoring the Public Procurement, Ανακοίνωση, Διεθνές Συνέδριο, οργανωτής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνας, Σεπτέμβριος (1996). Aποτελεί το αναθεωρημένο κείμενο του άθρου/παρουσίασης με τον τίτλο "Statistical Performance Indicators for Keeping Watch over the Public Procurement.

"Mergers and Acquisitions in Greece for thε period 1988-95" και " The Structural Idiosyncrasies of japanese FDI in Europe", Ανακοινώσεις, Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου του York, Aυγουστος (1996). Η πρώτη έγινε αποδεκτή για παρουσίαση επίσης στο 22 Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΒΑ, Στοκχόλμη, Δεκέμβριος (1996) (με Πουρναράκη και Βαρσακέλη).

Monitoring the Public Procurement: Criteria for Qualitative Selection' Ανακοίνωση, Διεθνές Συνέδριο της Atlantic Economic Society, Παρίσι, Μάρτιος (1996) και Internatiomal Assosication of Law and Economics, Bern , 6-10 September (1995) ( με Τριανταφύλλου).

'Statistical Performance Indicators for Keeping Watch over the Public Procurement' Μια πρώτη παρουσίαση μόνο της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1992 . Το άρθρο είχε τίτλο 'Indicateurs statistiques de performance pour la surveillance des marchιs publics', Colloque International de Commission pour l΄Etude des Communautιs Europιennes (C.E.D.E.C.E), Paris, 8-9 October (1992).

Ολοκληρωμένη παρουσίαση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της μελέτης πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία σε Συνέδριο που οργάνωσε το  Economic and Social Research Council (ESRC) , Exeter, September 8-11 (1994) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του (1994). Μια τρίτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο που οργάνωσε η Atlantic Economic Asssociation, Vienna, 11-14, March, (1995).

Structural Adjustments and Growth Policies in Europe: Competition and/or Co-operation? Συζητητής (Discussant), International Conference,  University of Munster, Munster, 8-9 July, (1994).

'The Impact of Foreign Direct Investments to the Greek Economy', 18ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΒΑ, Reading, Δεκέμβριος (1992) ( με Βαρσακέλη

'Intra-industry Trade in Manufactured Products between the EEC and the Eastern European Countries', 2nd Συνέδριο της European Association for Comparative Economics (EACES), Groningen, 24-26, Σεπτέμβριος 1992).

 

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
113
Τηλέφωνο:
2310996427
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Διεθνή Οικονομικά

Ευρωπαϊκή Οικονομία

Δημόσια Οικονομικά

Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου

Eνημέρωση στο e-mail σου